top of page
ปก-เครื่องมือแพทย์-01.jpg

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน

เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด

เครื่องวัดไข้ดิจิตอล